Privatizácia SCP a.s.

Stránka obsahuje informácie o privatizácii SCP a podmienkach privatizácie.

Pýtajte sa

Vyplňte Vaše meno, alebo prezývku a napíšte znenie otázky:

Otázky a odpovede:

Dobrý deň, chcem sa opýtať, kde a v akých priestoroch sa konajú členské schôdze občianskeho združenia ECO Papier Ružomberok?Pri každom stretnutí sú problémy so zabezpečením vhodných priestorov pre väčší počet ľudí. Členské schôdze sa väčšinou konajú v priestoroch bytov zamestnancov SCP Ružomberok, alebo v priestoroch reštauračných zariadení, aktuálne dokonca mimo Ružomberka. V súvislosti s cielenými prekážkami pri hľadaní vhodných rokovacích priestorov zaznelo z radov poškodených zamestnancov SCP Ružomberok úsmevné doporučenie zísť sa v kostole v Heľpe, kde ako je z médií známe na čelnej strane vo vnútri kostola, pri oltári, bola namaľovaná podobizeň privatizéra Milana Fiľa. Z kostola nás nemôžu vyhnať, tak ďaleko moc protistrany, ktorá straší bezbranných ľudí a rozdáva pamflety, nesiaha. Tento povšimnutiahodný návrh bol však okamžite väčšinou zavrhnutý, pretože pri spomienke na obyvateľov Heľpy, ktorým bolo ich posvätné miesto takýmto zavrhnutiahodným spôsobom znevážené, tam kde si normálny človek s pokorou lieči svoju dušu, tam im ich rodák spravil poriadnu hanbu. Tento pán nemá v sebe ani kúsok úcty voči kresťansky zmýšľajúcemu človeku. Posledné stretnutie členov občianskeho združenia ECO Papier Ružomberok konané dňa 5.mája 2016 sa konalo v byte jedného člena združenia. Napriek sťaženým podmienkam pri zabezpečovaní vhodnej rokovacej miestnosti za účelom stretnutia členov občianskeho združenia ECO Papier Ružomberok protistrana vykonáva smiešne aktivity. Na poslednom stretnutí boli podpísané prvé žaloby, ktorými uplatňujú zamestnanci SCP Ružomberok ako aj občianskeho združenie nároky vyplývajúce z privatizačnej zmluvy. 17. 5. 2016 13:47 | Ivan z Ružomberka
Dobrý deň prajem. Z SCP som odišiel pracovať v roku 1988 a mal som odpracované cca 10-11 rokov mimo základnej voj.služby, takže neviem či mám nejaké právo zapájať sa do Vami zaslanej výzvy ohľadne požiadavky na vyplatenie nevyplatených akcií spoločnosťou ECO INVEST a.s. so sídlom v Liskovci ? Ďakujem s pozdravom Peter Uhrina Dobrý deň, pán Uhrina. Napíšte do otázky Vaše identifikátory, číslo pracovnej zmluvy alebo aspoň rok narodenia, prípadne adresu. Samozrejme nemôžete byť p.Uhrina Peter narodený 1975, ktorého v zozname máme, to by ste mali v r.1988 13 rokov. Pozrieme do zoznamu zamestnancov, či nenájdeme aj Vás. Neodišli ste pracovať do niektorej dcérskej spoločnosti SCP,a.s.? 4. 4. 2016 17:18 | Peter Uhrina
Dobrý deň, doporučený list bol adresovaný manželovi, ktorý v roku 1996 bol zamestnancom SCP, v roku 1998 dostal výpoveď následne v roku 1999 ostal na ID a v roku 2005 zomrel. Ja asi nemôžem vystupovať v jeho mene.Dobrý deň, zastávame názor, že v prípade práv vášho manžela ide o majetkové práva na nadobudnutie akcií, ktoré mali byť vydané spoločnosťou ECO-INVEST, a.s. tieto majetkové práva prípadne majetkové práva z porušenia povinnosti vydať a odovzdať akcie Vášmu manželovi by mali byť predmetom dedenia. Z uvedeného máme za to, že by ste mali byť legitimovaná na uplatnenie nárokov Vášho manžela.30. 3. 2016 17:31 | Anina Ružomberok
Dobrý deň, zaujímam sa o členstvo ECO -Papier aké členské sa platí a v akých frekvenciach. Zaujímajú ma dôvody vylúčenia ďakujem Momentálne sa neplatí žiadne členské. O členských príspevkoch v budúcnosti by musela rozhodnúť členská schôdza na základe argumentov, ktoré by prednieslo predsedníctvo a riadne odôvodnilo. Dôvodmi vylúčenia sú jedine konanie proti OZ, proti Stanovám OZ a účelu, na ktorý bolo OZ založené. Tie vyplývajú zo Stanov, ktoré vidíte na webe. Tým odpovedáme aj na Vašu predošlú otázku.28. 3. 2016 17:58 | Vincent. Ružomberok
Chcem sa vás opýtať, či boli kontaktované štátne politické systémy Slovenskej republiky politické strany a mimovládne občianske združenia a ministerstvo spravodlivosti na ochranu ústavných práv vyplývajuce z ochrany vlastnictva fyzických osôb a nepremlčateľnosti vlastníckych práv, pretože ak EHS a vláda podporuje súkromného vlastníka, ktorý je dôvodne podozrivý z nezákonného zadržiavania vlastníctva občanov Európskej únie, či nedochádza aj k poškodzovaniu iných európskych práv. Naposledy som sledoval vyjadrenia politických predstaviteľov k dotáciam a stimulom od Slovenského štátu.Pán Jozef, v súvislosti s touto kauzou boli zasielané písomné listy - Úrad vlády SR a Fond národného majetku SR, predmetom ktorých bolo oznámenie o obsahu privatizačnej zmluvy medzi FNM SR a ECO-INVEST, a.s. v zmysle ktorej podľa pôvodného znenia bola spoločnosť ECO-INVEST, a.s. povinná vydať akcie v minimálnom rozsahu 15 % základného imania spoločnoti ECO-INVEST, a.s. a tieto odovzdať zamestnancom, pod sankciou práva FNM SR odstúpiť od privatizačnej zmluvy. Taktiež bolo zasielané stanovisko o neplatnosti dodatku č. 2 k tejto zmluve, ktorým sa spoločnosť ECO-INVEST, a.s. mala zbaviť svojho záväzku vydať a odovzdať akcie zamestnancom. Úrad vlády SR do súčasnosti na predmetný list nereagoval, FMN SR taktiež. Z interných dokumentov na FNM SR z roku 2000 (pozn.: právna analýza JUDr. Pavel Hagyari vyplýva, že FNM SR mal vykonať odstúpenie od privatizačnej zmluvy pre porušenie tejto povinnosti). V danej veci budú kontaktované ďalej všetky politické strany, ktoré boli zvolené do NR SR s vysvetlením právneho stavu k týmto akciám a žiadosťou vyvodzovanie politickej zodpovednosti. Okrem uvedeného budú podaná žaloba voči spoločnosti ECO-INVEST, a.s. po získaní väčšieho počtu členov združenia.28. 3. 2016 10:12 | Jozef
Dobrý,deň.Ďakujem za oboznámenie a určite mám záujem o informácie a aktivitu v tejto oblasti,lebo mám pocit,že právo na akciu SCP od zamestnancov páčili -vyberali-odkupovali-v mojom prípade vyd.erali ako sa len dalo.V r.1997 som sa dohodol na výpovedi dohodou zo zamestnávatelom SCP,lebo som už mal atraktívnejšie miesto v inej známej slovenskej firme.Keď malo dôjsť k odovzdaniu zmluvy o rozviazani pracovného pomeru,dostal som na podpis zmluvu o vrátení zamestnaneckej akcie zamestnávatelovi,za odkupných 100 SK.Moja reakcia bola ,že si ju chcem nechať,teda že to nepodpíšem.Spätná reakcia zamestnávateľa bola,že kým to nepodpíšem nedostanem od nich nič,a nerozviažu so mnou prac.pomer k dátumu na ktorom sme sa vopred dohodli.Keďže som už mal dátum presného nástupu do nového zamestnania s horkosťou ktorá trvá do dnes som sa spomínanej akcie vzdal.Na záver uvediem,že od vtedy 19 rokov pracujem v Slovnafte a tam pri odchode zo zamestnania ,zamestnávateľ nič také nevyžadoval,.Budem sa snažiť byť nápomocný a prajem nech sa Vám darí ,aj keď NA SLOVENSKU JE TO TAK.Pán Ľuboš. Máte pravdu "NA SLOVENSKU JE TO TAK". Určite sa ale jednalo o inú "zamestnaneckú akciu", buď akciu PAPKO, alebo inú, nie túto, ktorú privatizér zamestnancom v rozpore so zmluvou nikdy nedal. A pracovný pomer by boli s Vami na 100% rozviazali za Váš odpor. Len by to nebolo k dátumu, ktorý vyhovoval Vám, ale neskôr, aby Vám poškodili.27. 3. 2016 16:18 | Ľuboš
Prosim o vysvetlenie ,ako akcionarovi zmluvy zamestnancovi SCP v roku 1996 bolo, že predavajuci a kupujuci sa zaväzuju. že o obsahu tejto zmluvy a všetkych informaciach suvisiacich s realizaciou tejto zmluvy zacho vaju mlčanlivosť.Toto je pričinou zleho hospodarenia s akciami a do roku 2015 som nebol informovany .žiadam o stručne vysvetlenie .Pán Štefan, táto doložka mlčanlivosti bola do privatizačnej zmluvy medzi FNM SR a ECO-INVEST, a.s. vložené vychádzajúc z platného znenia zákona o veľkej privatizácii. V danom období boli okolnosti ohľadom veľkých privatizácii predmetom zákonnej mlčanlivosti. Splnenie povinnosti spoločnosti ECO-INVEST, a.s.vydať akcie a odovzdať tieto akcie zamestnancom predpokladal postup zo strany spoločnosti ECO-INVEST, a.s. že o týchto právach zamestnancov bude spoločnosť ECO-INVEST, a.s. informovať, čo sa však nestalo. spoločnosť ECO-INVEST, a.s. obsah privatizačnej zmluvy nezverejnila a zamestnancov SCP, a.s. neinformovala o právach na nadobudnutie týchto akcií. Zamestnanci SCP sú prvýkrát informovaný o obsahu privatizačnej zmluvy až v súčasnosti zo strany občianskeho združenia.13. 3. 2016 19:17 | štefan Brezani,Karola Sidora 71, 03401 Ružomberok 1
Dobrý deň, stále tu nikde nevidím stanovy združenia.Už sú na webe.12. 3. 2016 14:38 | Igor
Dobrý deň a ďakujem za kontaktovanie ohoľadom SCP privatiázie. V prihláške za člena ECO-Papier Ružomberok sa odvolávate na stanovy združenia no nikde na stránkach nemožem nájsť stanovy združenia a preštudovať si ich. Sú niekde dostupné nakoľko mojím podpisom v prihláške suhasím zo stanovami ktoré nepoznám. Ďakujem ešte raz.STANOVY v najbližších dňoch zverejníme tu na našom webe. Informujeme Vás, kde sa nachádzajú.3. 3. 2016 21:48 | Jozef
Kde sa dá nahliadnuť do Stanov občianskeho združenia EKO-PAPIER Ružomberok? Ďakujem za odpoveďOdpoveď rovnaká ako pre Jozefa.3. 3. 2016 17:14 | Martina Ružomberok
Dobrý deň. Dostal som od Vás doporučený list ohľadom zamestnaneckých akcií SCP. Vedomí som si toho, že nejaké zamestnanecké akcie som vlastnil, ale pred zmenou majitelia firmy, som pod nátlakom vtedajšieho vedenia akcie predal. Ak by som nepredal, hrozili mi ukončením pracovného pomeru. Vyplatili mi sumu rovnajúcu sa sume za ktorú som akcie kúpil.Mám teraz ešte nejaké práva na odškodnenie (ušlý zisk, dividendy). Prosím napíšte, ako mám postupovať ďalej. S pozdravom PeterPrečítajte si odpoveď pre Miroslavu Chmúrikovú, platí aj pre Vás. Váš ďalší postup: poslať vyplnenú prihlášku v sekcii KONTAKTY.29. 2. 2016 17:23 | Peter
odporucam precitat si aj http://kauzascp.tumblr.com/28. 2. 2016 18:07 | Peter
Dobrý deň, aj napriek tomu, že v roku 2005 som rozviazala prac. pomer som akcionárom. Len nie som si istá, či keď som bola ešte v prac. pomere som niečo na odkup akcií nepodpísala. Ste si istý, že som platným akcionárom. ďakujemPokiaľ ste boli zamestnanec aj v deň 20.9.1996, či aj pred týmto dátumom až do toho r.2005, tak ste, ako to vy nazývate akcionárom, teda oprávnenou osobou. Pravdepodobne ste podpisovali predaj akcií PAPKO,a.s., či inej spoločnosti, ktorá mohla v tom čase v Ružomberku vzniknúť za účelom zamestnaneckej privatizácie, ktorá sa ale neuskutočnila.28. 2. 2016 14:13 | Miroslava Chmúriková, Papiernícka 23 034 01
Dobrý deň, chcela som sa spýtať ohladom papierov z SCP, čo som dostala. Čo by som s tým mali robiť? Najlepšie bude vyplniť prihlášku, ktorú nájdete aj v sekcii KONTAKTY na webstránke a podpísané vrátiť na adresu združenia.8. 2. 2016 18:07 | Anna
Dostal som od vas doporuceny dopis ohladom privatizacie scp.je potrebne sa zaregistrovat. Dakujem Áno, je dobré sa zaregistrovať. Prihlášku nájdete v sekcii "kontakty". Na prihlášku môžete naviac uviesť kontakty na Vašu osobu a poslať na adresu občianskeho združenia. Doplňujem: Následne Vám bude doručená Zmluva o postúpení práva a Splnomocnenie, ktoré podpísané vrátite. Takýto postup bude vysvetľovaný osobne na schôdzach OZ.20. 1. 2016 17:33 | frantisek biela ruzomberok
1
Ružomberský papier
občianske združenie
Židovská č. 5,
811 01 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: 02/209 522 25
E-mail: info@privatizaciascp.sk
Web:   www.privatizaciascp.sk